Thông tin văn bản
Quyết định số 2300/QĐ-UBND ngày 09/10/2014

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Số ký hiệu: 2300/QĐ-UBND Ngày ban hành: 09/10/2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 11 năm 2014 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: 2300QDUBND2014.doc