Thông tin văn bản
Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 65/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 03/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 18/02/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 65/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 02 năm 2020 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 03.QD.signed.pdf