Thông tin văn bản
Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND ngày 08/09/2014

V/v sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 3 của Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND, ngày 05/8/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 54/2014/QĐ-UBND Ngày ban hành: 08/09/2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

V/v sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 3 của Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND, ngày 05/8/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 10 năm 2014 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: 542014QDUBND2014.doc