Văn bản thuộc lĩnh vực Cải cách hành chính

Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
524/KH-UBND 26/02/2024 UBND Tỉnh Triển khai nhiệm vụ của Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia nam 2024
432/KH-UBND 07/02/2024 UBND Tỉnh Thực hiện Đề án "Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
236/QĐ-UBND 31/01/2024 UBND Tỉnh Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Tây Ninh
354/KH-UBND 31/01/2024 UBND Tỉnh Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2024 thực hiện trên địa bàn tỉnh
140/QĐ-UBND 19/01/2024 UBND Tỉnh Kế hoạch cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2024
65/QĐ-UBND 10/01/2024 UBND Tỉnh Công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh năm 2024
2758/QĐ-UBND 27/12/2023 UBND Tỉnh Kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2023
2755/QĐ-UBND 27/12/2023 UBND Tỉnh Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong lĩnh vực tài chính, thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
2754/QĐ-UBND 27/12/2023 UBND Tỉnh Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong lĩnh vực xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
4238/UBND-KSTTHC 26/12/2023 UBND Tỉnh Hướng dẫn thực hiện xây dựng mô hình thí điểm xã nông thôn mới thông minh tại xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành
2729/QĐ-UBND 25/12/2023 UBND Tỉnh Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 đối với các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2633/QĐ-UBND 15/12/2023 UBND Tỉnh Công bố danh mục, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung và bị bãi bỏ trong một số lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành y tế tỉnh Tây Ninh
2632/QĐ-UBND 15/12/2023 UBND Tỉnh Công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Tây Ninh
2577/QĐ-UBND 12/12/2023 UBND Tỉnh Công bố danh mục, quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung và bị bãi bỏ trong một số lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh
2572/QĐ-UBND 11/12/2023 UBND Tỉnh Công bố Danh mục, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Trẻ em thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
2571/QĐ-UBND 11/12/2023 UBND Tỉnh Công bố Danh mục, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
135/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024 về "Công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số giai đoạn 2021-2023 trên địa bàn tỉnh
2553/QĐ-UBND 07/12/2023 UBND Tỉnh Công bố Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tư pháp tỉnh Tây Ninh
4013/UBND-KSTTHC 07/12/2023 UBND Tỉnh Đẩy mạnh rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân
3932/UBND-KSTTHC 01/12/2023 UBND Tỉnh Khắc phục các hạn chế để tiếp tục nâng cao điểm số và thứ hạng trong thực hiện Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC
2480/QĐ-UBND 28/11/2023 UBND Tỉnh Công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tây Ninh
3889/KH-UBND 28/11/2023 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế yếu kém trong công tác cải cách hành chính, môi trường đầu tư và nâng cao các chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS, ICT INDEX (DTI) năm 2023 và các năm tiếp theo
3832/UBND-KSTTHC 24/11/2023 UBND Tỉnh Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp thủ tục hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và rà soát thủ tục hành chính nội bộ
2447/QĐ-UBND 23/11/2023 UBND Tỉnh Kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Tây Ninh
2447/QĐ-UBND 23/11/2023 UBND Tỉnh Kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Tây Ninh
2428/QĐ-UBND 22/11/2023 UBND Tỉnh Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
2417/QĐ-UBND 21/11/2023 UBND Tỉnh Công bố danh mục thủ tục hành chính nội bộ bổ sung trong tỉnh Tây Ninh
2427/QĐ-UBND 21/11/2023 UBND Tỉnh Danh mục dữ liệu ngành, dữ liệu dùng chung, dữ liệu mở tỉnh Tây Ninh
3756/KH-UBND 20/11/2023 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giao dịch điện tử
2373/QĐ-UBND 15/11/2023 UBND Tỉnh Công bố quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành năm 2023 của Ngành Công Thương tỉnh Tây Ninh
3688/KH-UBND 14/11/2023 UBND Tỉnh Ban hành các giải pháp nâng cao hiệu quả, tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến đảm bảo dễ sử dụng, thân thiện với người dùng tỉnh Tây Ninh đến năm 2025
2332/QĐ-UBND 10/11/2023 UBND Tỉnh Công bố quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh
2310/QĐ-UBND 07/11/2023 UBND Tỉnh Công bố Danh mục, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động và Việc làm thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
3445/UBND-KSTTHC 31/10/2023 UBND Tỉnh Chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2192/QĐ-UBND 30/10/2023 UBND Tỉnh Công bố quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính của Sở Ngoại vụ
2191/QĐ-UBN 30/10/2023 UBND Tỉnh Công bố Danh mục, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân và Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
2181/QĐ-UBND 27/10/2023 UBND Tỉnh Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh
2164/QĐ-UBND 24/10/2023 UBND Tỉnh Công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh
2157/QĐ-UBND 23/10/2023 UBND Tỉnh Kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố (DDCI) tỉnh Tây Ninh năm 2022
2158/QĐ-UBND 23/10/2023 UBND Tỉnh Công bố quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của ngành Tư pháp
2151/QĐ-UBND 23/10/2023 UBND Tỉnh Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2095/QĐ-UBND 13/10/2023 UBND Tỉnh Công bố quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ
1984/QĐ-UBND 29/09/2023 UBND Tỉnh Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh
1862/QĐ-UBND 08/09/2023 UBND Tỉnh Công bố Danh mục, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành và danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền của Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh
1861/QĐ-UBND 08/09/2023 UBND Tỉnh Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh
1855/QĐ-UBND 07/09/2023 UBND Tỉnh Công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài chính tỉnh Tây Ninh
369/BC-UBND 24/08/2023 UBND Tỉnh Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 8 năm 2023
1731/QĐ-UBND 22/08/2023 UBND Tỉnh Quyết định về việc công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh
1731/QĐ-UBND 22/08/2023 UBND Tỉnh Công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh
1712/QĐ-UBND 21/08/2023 UBND Tỉnh Công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1713/QĐ-UBND 21/08/2023 UBND Tỉnh Công bố quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh năm 2023
1712/QĐ-UBND 21/08/2023 UBND Tỉnh Công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2637/KH-UBND 21/08/2023 UBND Tỉnh Phát động cao điểm “60 ngày, đêm” tuyên truyền cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thực hiện từ ngày 20/8/2023 đến 20/10/2023
1712/QĐ-UBND 21/08/2023 UBND Tỉnh Công bố Danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1713/QĐ-UBND 21/08/2023 UBND Tỉnh Công bố quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh năm 2023
2591/UBND-KSTTHC 16/08/2023 UBND Tỉnh Cập nhật số liệu lên Hệ thống giám sát, điều hành tập trung
2591/UBND-KSTTHC 16/08/2023 UBND Tỉnh Cập nhật số liệu lên Hệ thống giám sát, điều hành tập trung
1673/QĐ-UBND 15/08/2023 UBND Tỉnh Công bố quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước, lĩnh vực khí tượng thuỷ văn thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh
1673/QĐ-UBND 15/08/2023 UBND Tỉnh Công bố quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước, lĩnh vực khí tượng thuỷ văn thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh
1662/QĐ-UBND 14/08/2023 UBND Tỉnh Công bố, công khai quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh
1661/QĐ-UBND 14/08/2023 UBND Tỉnh Công bố quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế, công bố mới trong lĩnh vực: Bảo vệ thực vật, Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, Thú y, Lâm nghiệp; Khoa học, Công nghệ và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh
1662/QĐ-UBND 14/08/2023 UBND Tỉnh Công bố, công khai quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội
1661/QĐ-UBND 14/08/2023 UBND Tỉnh Công bố quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế, công bố mới trong lĩnh vực: Bảo vệ thực vật, Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, Thú y, Lâm nghiệp; Khoa học, Công nghệ và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1660/QĐ-UBND 14/08/2023 UBND Tỉnh Công bố quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ
2534/KH-UBND 10/08/2023 UBND Tỉnh Kế hoạch hành động Nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Tây Ninh năm 2023
2532/UBND-KSTTHC 10/08/2023 UBND Tỉnh Kết nối, tích hợp, khai thác tài liệu điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
2534/KH-UBND 10/08/2023 UBND Tỉnh Kế hoạch hành động nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Tây Ninh năm 2023
2532/UBND-KSTTHC 10/08/2023 UBND Tỉnh Kết nối, tích hợp, khai thác tài liệu điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
1644/QĐ-UBND 10/08/2023 UBND Tỉnh Công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tây Ninh
1632/QĐ-UBND 08/08/2023 UBND Tỉnh Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh
1632/QĐ-UBND 08/08/2023 UBND Tỉnh Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh
1241/QĐ-UBND 12/06/2023 UBND Tỉnh Công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
35/2022/QĐ-UBND 31/10/2022 UBND Tỉnh Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Tây Ninh
17/2022/QĐ-UBND 23/05/2022 UBND Tỉnh Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
120/QĐ-UBND 13/01/2022 UBND Tỉnh Kế hoạch phát triển Dân tộc thiểu số thuộc dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
116/QĐ-UBND 12/01/2022 UBND Tỉnh Đề án “Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, gắn với thực hiện Cơ sở dữ liệu Quốc gia về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2021 – 2025”
3718/QĐ-UBND 09/01/2022 UBND Tỉnh Ban hành Quy trình tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Tây Ninh.
2631/QĐ-UBND 14/10/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1364/QĐ-UBND 25/06/2021 UBND Tỉnh Quyết định phê duyệt Đề án “Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện điểm số và nâng cao vị trí xếp hạng các chỉ số: PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS và ICT INDEX của tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025”
1364/QĐ-UBND 25/06/2021 UBND Tỉnh Quyết định phê duyệt Đề án “Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện điểm số và nâng cao vị trí xếp hạng các chỉ số: PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS và ICT INDEX của tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025”
1155/QĐ-UBND 28/05/2021 UBND Tỉnh Quyết định về công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh
1508/UBND-KSTTHC 19/05/2021 UBND Tỉnh Đẩy mạnh thực hiện số hóa các tài liệu thực hiện TTHC trên địa bàn tỉnh
1044/QĐ-UBND 13/05/2021 UBND Tỉnh Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh
132/BC-UBND 12/05/2021 UBND Tỉnh Kết quả triển khai dịch vụ công trực tuyến Mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1037/QĐ-UBND 12/05/2021 UBND Tỉnh Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1388/UBND-TTCBTH 11/05/2021 UBND Tỉnh Tăng cường công tác bảo mật văn bản trong các cơ quan nhà nước
1392/KH-UBND 11/05/2021 UBND Tỉnh Triển khai Quyết định số 1291/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp huyện và cấp xã
1389/UBND-KSTTHC 11/05/2021 UBND Tỉnh Hướng dẫn triển khai nhiệm vụ cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng Chỉ số B1 năm 2021
1027/QĐ-UBND 10/05/2021 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1021/QĐ-UBND 07/05/2021 UBND Tỉnh Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nội vụ tỉnh Tây Ninh
1178/KH-UBND 22/04/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch về Tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách hành chính (CCHC) và kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2021
903/QĐ-UBND 22/04/2021 UBND Tỉnh Quyết định ban hành quy định xác định Chỉ số cải cách hành chính đối với các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
828/QĐ-UBND 09/04/2021 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh, Cổng phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh và các kênh tuyên truyền trên mạng xã hội do UBND tỉnh quản lý
827/QĐ-UBND 09/04/2021 UBND Tỉnh Quyết định Thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh, Cổng phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh và các kênh tuyên truyền trên mạng xã hội do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý
97/BC-UBND 01/04/2021 UBND Tỉnh Báo cáo khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị việc khai thác cơ sở dữ liệu trên Cổng dịch vụ công quốc gia
49/BC-UBND 24/02/2021 UBND Tỉnh Báo cáo Kết quả triển khai Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
47/BC-UBND 23/02/2021 UBND Tỉnh Báo cáo về việc tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 tỉnh Tây Ninh
306/QĐ-UBND 05/02/2021 UBND Tỉnh Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Y tế tỉnh Tây Ninh
344/UBND-KSTTHC 03/02/2021 UBND Tỉnh Tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước nhằm phòng, chống dịch COVID-19
25/BC-UBND 01/02/2021 UBND Tỉnh Báo cáo đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
215/UBND-KSTT 22/01/2021 UBND Tỉnh Đôn đốc thực hiện việc cập nhật dịch vụ công trực tuyến Mức độ 4
125/QĐ-UBND 15/01/2021 UBND Tỉnh Quyết định Ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025
89/KH-UBND 12/01/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác CCHC và Đề án nâng cao các Chỉ số PCI, ICT, PAPI, PAR Index của tỉnh
453/BC-UBND 02/12/2020 UBND Tỉnh Tình hình, kết quả rà soát quy định, thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020
449/BC-UBND 30/11/2020 UBND Tỉnh Tình hình, kết quả thực hiện 01 năm triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia
442/BC-UBND 26/11/2020 UBND Tỉnh Kết quả thực hiện đánh giá giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020
2818/QĐ-UBND 16/11/2020 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2768/QĐ-UBND 11/11/2020 UBND Tỉnh Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến Mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2339/UBND-TTHCC 28/09/2020 UBND Tỉnh V/v thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng phục vụ Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước
2131/QĐ-UBND 24/09/2020 UBND Tỉnh Quyết định về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công tích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2177/KH-UBND 11/09/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1991/QĐ-UBND 11/09/2020 UBND Tỉnh Về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh
1073/QĐ-UBND 27/05/2020 UBND Tỉnh Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ban Thư ký‎ và các Tổ giúp việc Ban Tổ chức Hội thi tìm hiểu về cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh năm 2020
160/BC-UBND 26/05/2020 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách TTHC và triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
369/KH-UBND 28/02/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch Tổ chức Hội thi tìm hiểu về cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tây Ninh năm 2020
05/2020/QĐ-UBND 27/02/2020 UBND Tỉnh Quyết định Ban hành Quy định triển khai hệ thống thông tin phản ánh hiện trường tỉnh Tây Ninh
349/KH-UBND 25/02/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch phát động thi đua chuyên đề thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020
43/BC-UBND 20/02/2020 UBND Tỉnh Báo cáo về việc tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 tỉnh Tây Ninh
298/QĐ-UBND 18/02/2020 UBND Tỉnh Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X “về cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020”
286/KH-UBND 18/02/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020
269/KH-UBND 14/02/2020 UBND Tỉnh Rà soát quy định, thủ tục hành chính (TTHC) năm 2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
93/KH-UBND 16/01/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
22/QĐ-UBND 08/01/2020 UBND Tỉnh Quyết định về việc công bố, công khai quy trình nội bộ giải quyết các TTHC lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường đang thực hiện tại Bộ phận Một cửa của UBND thành phố Tây Ninh để thí điểm nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh
08/UBND-TTHCC 03/01/2020 UBND Tỉnh Tuyên truyền việc chuyển giao TTHC về tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
5/QĐ-UBND 03/01/2020 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt danh sách nhân sự chính thức được cử đến làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh năm 2020
489/BC-UBND 27/12/2019 UBND Tỉnh Về tình hình, kết quả công tác kiểm soát TTHC thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
2832/QĐ-UBND 27/12/2019 UBND Tỉnh Về việc củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh
2901/UBND-TTHCC 26/12/2019 UBND Tỉnh đăng ký thực hiện sáng kiến CCHC năm 2020
2747/QĐ-UBND 18/12/2019 UBND Tỉnh Quyết định về Ban hành Quy định Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
52/2019/QĐ-UBND 16/12/2019 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
2716/QĐ-UBND 16/12/2019 UBND Tỉnh Về việc công bố Danh mục TTHC thực hiện liên thông cùng cấp và thực hiện liên thông giữa các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
468/BC-UBND 16/12/2019 UBND Tỉnh Tình hình, kết quả rà soát quy định, thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
469/BC-UBND 16/12/2019 UBND Tỉnh Kết quả thực hiện việc đánh giá giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông năm 2019
461/BC-UBND 13/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2018 (Đề án 896) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
456/BC-UBND 09/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2677/QĐ-UBND 06/12/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh
2606/QĐ-UBND 02/12/2019 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính và kiểm soát TTHC năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
438/BC-UBND 30/11/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
2583/QĐ-UBND 29/11/2019 UBND Tỉnh Quyếtđịnh về ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh
439/BC-UBND 29/11/2019 UBND Tỉnh Báo cáo về Đề án Xây dựng Chính quyền điện tử, hướng tới Chính quyền số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030
2577/QĐ-UBND 28/11/2019 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện thủ tục hành chính về cấp, cấp lại và điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2578/QĐ-UBND 28/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC của Sở Ngoại vụ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2494/QĐ-UBND 21/11/2019 UBND Tỉnh Về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của lĩnh vực dân tộc thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2490/QĐ-UBND 20/11/2019 UBND Tỉnh Về việc thông qua phương án đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh
2547/KH-UBND 15/11/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2461/QĐ-UBND 14/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định về ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2448/QĐ-UBND 13/11/2019 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện thủ tục hành chính về xét đặc cách, xét tuyển đặc cách và bổ nhiệm vào các chức danh khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2454/QĐ-UBND 13/11/2019 UBND Tỉnh Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Y tế tỉnh Tây Ninh
2453/QĐ-UBND 13/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh
2420/QĐ-UBND 08/11/2019 UBND Tỉnh Quyết dịnh về việc công bố, công khai quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Thanh tra thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2402/QĐ-UBND 07/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2394/QĐ-UBND 06/11/2019 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh
2395/QĐ-UBND 06/11/2019 UBND Tỉnh Về việc thông qua phương án đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh
2396/QĐ-UBND 06/11/2019 UBND Tỉnh Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Xây dựng tỉnh Tây Ninh
2397/QĐ-UBND 06/11/2019 UBND Tỉnh Về việc công bố quy trình điện tử giải quyết TTHC của ngành Công Thương thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2386/QĐ-UBND 05/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh
2375/QĐ-UBND 01/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc công bố, công khai quy trình nội bộ giải quyết TTHC của Sở Giao thông vận tải thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2359/QĐ-UBND 31/10/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2360/QĐ-UBND 31/10/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tây Ninh
398/BC-UBND 31/10/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh phục vụ Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (sau khi giám sát)
2352/QĐ-UBND 30/10/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh.
2353/QĐ-UBND 30/10/2019 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo
2323/QĐ-UBND 24/10/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc công bố, công khai quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của ngành Thông tin và Truyền thông thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2324/QĐ-UBND 24/10/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc công bố, công khai quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Nội vụ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2325/QĐ-UBND 24/10/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc công bố, công khai quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh
2313/QĐ-UBND 23/10/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh
2312/QĐ-UBND 23/10/2019 UBND Tỉnh Quyết định công bố quy trình điện tử giải quyết TTHC của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh
2314/QĐ-UBND 23/10/2019 UBND Tỉnh Quyết định ban hành quy chế phối hợp trong thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2315/QĐ-UBND 23/10/2019 UBND Tỉnh Quyết định Về việc thông qua phương án đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Lao động –Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh
2306/QĐ-UBND 22/10/2019 UBND Tỉnh Về việc thông qua phương án đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh
2307/QĐ-UBND 22/10/2019 UBND Tỉnh Về việc thông qua phương án đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công Thương tỉnh Tây Ninh
2290/QĐ-UBND 21/10/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Thanh tra tỉnh Tây Ninh
2275/QĐ-UBND 18/10/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tư pháp tỉnh Tây Ninh
2237/QĐ-UBND 14/10/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc công bố, công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Thông tin và Truyền thông thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2220/QĐ-UBND 14/10/2019 UBND Tỉnh Về việc thông qua phương án đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Giáo dục và Đào tỉnh Tây Ninh
2221/QĐ-UBND 14/10/2019 UBND Tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh
2193/QĐ-UBND 10/10/2019 UBND Tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Xây dựng tỉnh Tây Ninh
2194/QĐ-UBND 10/10/2019 UBND Tỉnh Về việc thông qua phương án đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nội vụ tỉnh Tây Ninh
2186/QĐ-UBND 09/10/2019 UBND Tỉnh Về việc công bố, công khai quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2185/QĐ-UBND 09/10/2019 UBND Tỉnh Về việc phê duyệt danh sách nhân sự chính thức được cử đến làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh năm 2019
355/BC-UBND 09/10/2019 UBND Tỉnh Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025
2190/QĐ-UBND 09/10/2019 UBND Tỉnh Quyết định kiện toàn Ban quản lý Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”
2132/QĐ-UBND 02/10/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2109/QĐ-UBND 01/10/2019 UBND Tỉnh Về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của ngành Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2101/QĐ-UBND 30/09/2019 UBND Tỉnh Kiện toàn Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2021
2104/QĐ-UBND 30/09/2019 UBND Tỉnh Về việc công bố, công khai quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Công Thương thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1800/QĐ-UBND 29/09/2019 UBND Tỉnh Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh
339/BC-UBND 27/09/2019 UBND Tỉnh Về tình hình, kết quả công tác kiểm soát TTHC thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh quý III năm 2019
2089/UBND-TTHCC 24/09/2019 UBND Tỉnh Triển khai giải pháp thanh toán phí, lệ phí dịch vụ hành chính công trực tuyến
2065/QĐ-UBND 24/09/2019 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2064/QĐ-UBND. 24/09/2019 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Lao động – Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2046/QĐ-UBND 23/09/2019 UBND Tỉnh Công bố, công khai danh mục TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thông qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh
2070/UBND-TTHCC 23/09/2019 UBND Tỉnh Khắc phục các hạn chế sau kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính
2044/UBND-TTHCC 18/09/2019 UBND Tỉnh Về việc cung cấp danh sách các cá nhân, tổ chức được chọn thực hiện khảo sát đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh
2006/UBND 16/09/2019 UBND Tỉnh Rà soát TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh
325/BC-UBND 13/09/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
319/BC-UBND 11/09/2019 UBND Tỉnh Việc tổ chức đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp
1960/QĐ-UBND 11/09/2019 UBND Tỉnh Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài chính tỉnh Tây Ninh
1980/KH-UBND 11/09/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch khắc phục thiếu sót, hạn chế trong thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh, Nhiệm kỳ 2016-2021
1957/QĐ-UBND 11/09/2019 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính
1950/QĐ-UBND 09/09/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc khen thưởng thành tích trong công tác Đoàn, Đội trường học năm học 2018 - 2019
1935/UBND-NCPC 09/09/2019 UBND Tỉnh Thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm về PCTN trong những tháng cuối năm 2019
1943/UBND-KTTC 09/09/2019 UBND Tỉnh Nhiệm vụ giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019
316/BC-UBND 09/09/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
313/BC-UBND 06/09/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh, khóa IX
1936/QĐ-UBND 05/09/2019 UBND Tỉnh Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nội vụ tỉnh Tây Ninh
1913/UBND-TKTH 05/09/2019 UBND Tỉnh Thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững Vùng KTTĐ phía Nam.
1916/UBND-TKTH 05/09/2019 UBND Tỉnh Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.
1924/QĐ-UBND 04/09/2019 UBND Tỉnh công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Tài chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1878/UBND-TKTH 03/09/2019 UBND Tỉnh Công bố các chỉ tiêu đánh giá tình hình thực hiện KT-XH giai đoạn 2021-2025.
306/BC-UBND 30/08/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
307/BC-UBND 30/08/2019 UBND Tỉnh Báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 19/2016 / TT-BTNMT
1867/UBND-TKTH 30/08/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch KTXH, ANQP; xây dựng cơ bản và thu, chi ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019.
303/BC-UBND 28/08/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KT-XH tháng 8/2019
302/BC-UBND 28/08/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH tháng 8 và một số công tác trọng tâm tháng 9/2019
1855/UBND-TKTH 28/08/2019 UBND Tỉnh Tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9
1853/UBND-TTHCC 28/08/2019 UBND Tỉnh công bố quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC
1840/QĐ-UBND 26/08/2019 UBND Tỉnh Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1840/QĐ-UBND 26/08/2019 UBND Tỉnh Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1830/QĐ-UBND 23/08/2019 UBND Tỉnh Về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1793/UBND-TTHCC 21/08/2019 UBND Tỉnh V/v phối hợp thực hiện khảo sát đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019
1803/QĐ-UBND 21/08/2019 UBND Tỉnh Về việc công bố, công khai quy trình thủ tục trích lục bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất, trích đo chỉnh lý bản đồ địa chính thửa đất thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
33/2019/QĐ-UBND 21/08/2019 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế hoạt động Cổng dịch vụ công trực tuyến, Hệ thống thông tin một cửa điện tử và Cổng hành chính công trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1785/UBND-TKTH 20/08/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh
1764/QĐ-UBND 15/08/2019 UBND Tỉnh QĐ kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X “về cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020”
1737/UBND-TKTH 13/08/2019 UBND Tỉnh V/v: thực hiện các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2019
1740/UBND-TTHCC 13/08/2019 UBND Tỉnh CV về thực hiện đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính
1715/UBND-TTHCC 12/08/2019 UBND Tỉnh Tăng cường kiểm tra việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh
1703/QĐ-UBND 08/08/2019 UBND Tỉnh Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tây Ninh
1704/QĐ-UBND 08/08/2019 UBND Tỉnh Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh
1697/UBND-TD 08/08/2019 UBND Tỉnh Về việc triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp "Năm dân vận chính quyền"2019
1698/KH-UBND 08/08/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
1705/QĐ-UBND 08/08/2019 UBND Tỉnh Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công Thương tỉnh Tây Ninh
1706/QĐ-UBND 08/08/2019 UBND Tỉnh Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh
1623/KH-UBND 07/08/2019 UBND Tỉnh Phát triển kinh tế - xã hội và Đầu tư công năm 2020
1640/QĐ-UBND 01/08/2019 UBND Tỉnh Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh
1641/QĐ-UBND 01/08/2019 UBND Tỉnh Về việc công bố quy trình nội bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh
1640/QĐ-UBND 01/08/2019 UBND Tỉnh Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh
1641/QĐ-UBND 01/08/2019 UBND Tỉnh ông bố quy trình nội bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh
1606/UBND-TTHCC 29/07/2019 UBND Tỉnh Khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kiểm tra công vụ
265/BC-UBND 26/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7/2019
264/BC-UBND 26/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo KT-XH tháng 7/2019
1606/QĐ-UBND 25/07/2019 UBND Tỉnh QĐ Thành lập hai (02) Đoàn Kiểm tra công tác CCHC và kiểm soát TTHC năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1596/UBND-TTHCC 25/07/2019 UBND Tỉnh V/v rà soát, khắc phục kiến nghị của HĐND tỉnh về CCHC trên địa bàn tỉnh
1591/QĐ-UBND 24/07/2019 UBND Tỉnh Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh
1548/UBND-TTHCC 22/07/2019 UBND Tỉnh Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong triển khai, thực hiện Chỉ số CCHC trên địa bàn tỉnh
1537/UBND-TTHCC 19/07/2019 UBND Tỉnh Tiếp nhận TTHC qua Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh trên mạng xã hội Zalo
1543/QĐ-UBND 18/07/2019 UBND Tỉnh Công bố Danh mục tên thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh
1540/QĐ-UBND 17/07/2019 UBND Tỉnh Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài chính tỉnh Tây Ninh
1506/UBND-TKTH 16/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X và đề ra chỉ tiêu Đại hội XI.
1486/KH-UBND 15/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
211/BC-UBND. 10/07/2019 UBND Tỉnh Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
1482/QĐ-UBND 08/07/2019 UBND Tỉnh Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực dân tộc thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
235/BC-UBND 05/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
1426/UBND-TKTH 04/07/2019 UBND Tỉnh Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của UBND tỉnh
1413/QĐ-UBND 03/07/2019 UBND Tỉnh Kiện toàn Tổ Công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
228/BC-UBND 28/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo KT-XH tháng 6/2019
229/BC-UBND 28/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KTXH tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2019
3752/VP-TKTH 28/06/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản (BC 425-BC/TU ngày 07/6/2019)
1340/UBND-TD 27/06/2019 UBND Tỉnh Về việc tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (6/2019)
224/BC-UBND 27/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo về việc rà soát kiến nghị của các hộ dân khiếu kiện tại Hà Nội (6/2019)
225/BC-UBND 27/06/2019 UBND Tỉnh Về tình hình, kết quả công tác kiểm soát TTHC thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh quý II năm 2019
209/BC-UBND 26/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2019
1192/QĐ-UBND 26/06/2019 UBND Tỉnh Quy định chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1314/UBND-TKTH 25/06/2019 UBND Tỉnh Kết quả thực hiện kết luận chất vấn, kết luận giải trình và kiến nghị qua giám sát năm 2018
1291/TB-UBND 24/06/2019 UBND Tỉnh Thông báo về việc phân công trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX nhiệm kỳ 2016 – 2021
207/BC-UBND 24/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Kết quả thực hiện kiến nghị qua giám sát năm 2018 của HĐND tỉnh đối với công tác giám định, định giá tài sản trên địa bàn tỉnh
1316/QĐ-UBND 21/06/2019 UBND Tỉnh Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh
1271/UBND-TKTH 20/06/2019 UBND Tỉnh Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
205/BC-UBND 20/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Kết quả thí điểm gửi nhận văn bản điện tử thay văn bản giấy trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Tây Ninh
200/BC-UBND 19/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2019
1248/UBND-NCPC 18/06/2019 UBND Tỉnh thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Thông báo số 1206-TB/VPTU
1234/UBND-TD 17/06/2019 UBND Tỉnh về việc rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người, kéo dài theo kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của thanh tra chính phủ
1236/UBND-TKTH 17/06/2019 UBND Tỉnh V/v: thực hiện các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2019
1188/UBND-TTHCC 11/06/2019 UBND Tỉnh Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành VBQPPL có quy định về TTHC
194/BC-UBND 11/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu và phương hướng 6 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1193/UBND-TKTH 11/06/2019 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 10/5/2019
1167/UBND-TTCBTH 07/06/2019 UBND Tỉnh V/v gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên hệ thống văn phòng điện tử tỉnh Tây Ninh theo Quyết định 28/2018/QĐ-TTg
1155/UBND-TKTH 06/06/2019 UBND Tỉnh Phân công lãnh đạo Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tham dự tiếp xúc cử tri cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
1148/KH-UBND 06/06/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch làm việc của thành viên Nhóm Kinh tế Xã hội – Quốc phòng An ninh thuộc Tiểu ban Văn kiện với các huyện, thành phố
1147/UBND-TKTH 04/06/2019 UBND Tỉnh Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 20/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Phát triển bền vững
1096/UBND-TTHCC 30/05/2019 UBND Tỉnh Triển khai luân chuyển hồ sơ điện tử liên thông giải quyết thủ tục hành chính về đất đai
2964/VP-TKTH 24/05/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tham mưu thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 20/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ
177/BC-UBND 23/05/2019 UBND Tỉnh Báo cáo bổ sung tiến độ giải quyết kiến nghị của cử tri
178/BC-UBND 23/05/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh
1026/UBND-TKTH 22/05/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch Kinh tế- Xã hội; Xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.
1135/QĐ-UBND 21/05/2019 UBND Tỉnh Ban hành Quy định về một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1021/UBND-TKTH 21/05/2019 UBND Tỉnh Xây dựng báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2019
172/BC-UBND 20/05/2019 UBND Tỉnh Tình hình kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 -2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1090/QĐ-UBND 14/05/2019 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.
162/BC-UBND 09/05/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả hoạt động tháng 3, tháng 4 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5, tháng 6 năm 2019
868/UBND-TTHCC 03/05/2019 UBND Tỉnh Đăng ký nhu cầu tập huấn, bồi dưỡng về cải cách hành chính năm 2019
153/BC-UBND 03/05/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
150/BC-UBND 02/05/2019 UBND Tỉnh Bổ sung theo yêu cầu của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về công tác CCHC giai đoạn 2016 -2020 trên địa bàn tỉnh
138/BC-UBND 01/05/2019 UBND Tỉnh Báo cáo KTXH tháng 4/2019
139/BC-UBND 01/05/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 4/2019
830/UBND-TTHCC 25/04/2019 UBND Tỉnh Hướng dẫn thực hiện khảo sát đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức
796/UBND-TKTH 23/04/2019 UBND Tỉnh Tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5
767/UBND-TD 22/04/2019 UBND Tỉnh Thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận chính quyền 2019 trong việc tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo
889/QĐ-UBND 16/04/2019 UBND Tỉnh Quyết định Kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh
890/QĐ-UBND 16/04/2019 UBND Tỉnh Ban hành quy chế hoạt động của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh
127/BC-UBND 11/04/2019 UBND Tỉnh Hội nghị phát triển Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
679/UBND-TTHCC 09/04/2019 UBND Tỉnh Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2018
123/BC-UBND 08/04/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình triển khai và sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ.
650/UBND-TTHCC 05/04/2019 UBND Tỉnh Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP
120/BC-UBND 04/04/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 16/4/2013 của UBND tỉnh Quy định mức chi kinh phí bảo đảm công tác CCHC trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
800/QĐ-UBND 04/04/2019 UBND Tỉnh Ban hành Quy định về tổ chức đánh giá giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1867/VP-TTHCC 04/04/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản
119/BC-UBND 03/04/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư
548/KH-UBND 01/04/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch Công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
109/BC-UBND 29/03/2019 UBND Tỉnh Về tình hình, kết quả công tác kiểm soát TTHC thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh quý I năm 2019
757/QĐ-UBND 29/03/2019 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
105/BC-UBND 28/03/2019 UBND Tỉnh Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019.
09/2019/QĐ-UBND 28/03/2019 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
533/KH-UBND 25/03/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
95/BC-UBND 21/03/2019 UBND Tỉnh Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 3 và một số công tác trọng tâm tháng 4 năm 2019
497/UBND-TTHCC 20/03/2019 UBND Tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ
685/QĐ-UBND 20/03/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh năm 2019
645/QĐ-UBND 14/03/2019 UBND Tỉnh Quyết định Về việc hợp nhất Ban Chỉ đạo tái cơ cấu kinh tế với Ban Chỉ đạo phát triển bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014-2020
454/UBND-TTHCC 14/03/2019 UBND Tỉnh Thực hiện công tác CCHC và kiểm soát TTHC hàng năm
362/UBND-TKTH 01/03/2019 UBND Tỉnh báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch Kinh tế- Xã hội; Xây dựng cơ bản 3 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019.
56/BC-UBND 01/03/2019 UBND Tỉnh Báo cáo thực hiện KT-XH tháng 02 và một số CT trọng tâm tháng 3-2019
331/UBND-TKTH 01/03/2019 UBND Tỉnh thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của UBND tỉnh Tây Ninh.
260/QĐ-UBND 28/01/2019 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2019 thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
259/QĐ-UBND 28/01/2019 UBND Tỉnh Về việc công bố quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của ngành Tư pháp tỉnh Tây Ninh
258/QĐ-UBND 28/01/2019 UBND Tỉnh Về việc công bố quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh
257/QĐ-UBND 28/01/2019 UBND Tỉnh Về việc công bố quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của ngành Nội vụ tỉnh Tây Ninh
256/QĐ-UBND 28/01/2019 UBND Tỉnh Về việc công bố quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của ngành Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh
66/QĐ-UBND 11/01/2019 UBND Tỉnh Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tư pháp tỉnh Tây Ninh
52/UBND-HCC 11/01/2019 UBND Tỉnh Rà soát các tiêu chí đánh giá xác định Chỉ số CCHC của tỉnh năm 2018
22/UBND-KSTT 05/01/2019 UBND Tỉnh V/v cung cấp danh sách điều tra XHH xác định Chỉ số CCHC năm 2018
22/UBND-KSTT 05/01/2019 UBND Tỉnh Cung cấp danh sách điều tra XHH xác định Chỉ số CCHC năm 2018
301/BC-UBND 22/10/2018 UBND Tỉnh Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018
2507/QĐ-UBND 18/10/2018 UBND Tỉnh Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Tây Ninh năm 2018
2545/QĐ-UBND 18/10/2018 UBND Tỉnh Thu hồi 114.348,6m đất tại xã An Cơ, huyện Châu Thành
2566/UBND-KGVX 18/10/2018 UBND Tỉnh Kế hoạch phối hợp vận động và giám sát bảo đảm ATTP
 297/BC-UBND 11/10/2018 UBND Tỉnh Về việc báo cáo phục vụ công tác của Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh
2519/QĐ-UBND 11/10/2018 UBND Tỉnh Điều chỉnh quy mô dự án Trung tâm bảo trợ xã hội tổng hợp.
293/BC-UBND  10/10/2018 UBND Tỉnh Báo cáo sơ kết 3 năm triển khai thi hành Luật hộ tịch
2438/UBND-KGVX 08/10/2018 UBND Tỉnh phối hợp tổ chức chương trình “Hành trình cuộc sống”
2190/UBND-KSTT 10/09/2018 UBND Tỉnh chấn chỉnh việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
2221/QĐ-UBND 06/09/2018 UBND Tỉnh Kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Tây Ninh
27/2018/QĐ-UBND 25/07/2018 UBND Tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 51/2010/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2010 của ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
16/2018/QĐ-UBND 16/05/2018 UBND Tỉnh Bải bỏ Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 24/10/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý nhà nước vê Thông tin đối ngoại trên đại bàn tỉnh