Văn bản khác - Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
2189/QĐ-UBND 01/09/2018 HĐND Tỉnh Cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, Q sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Trí Việt Tây Ninh
51/NQ-HĐND 08/12/2017 HĐND Tỉnh

 Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh Tây Ninh năm 2018

 

52/NQ-HĐND 08/12/2017 HĐND Tỉnh

 Thông qua những vấn đề phát sinh trong năm 2017 thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh

09/QĐ-HĐND 15/05/2017 HĐND Tỉnh

 Phân công nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

10/QĐ-HĐND 15/05/2017 HĐND Tỉnh

 Phân công nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

11/QĐ-HĐND 15/05/2017 HĐND Tỉnh

 Phân công nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

49/NQ-HĐND 09/12/2016 HĐND Tỉnh

Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân tỉnh Tây Ninh năm 2017

33/NQ-HĐND 08/12/2016 HĐND Tỉnh

Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2015

36/NQ-HĐND 08/12/2016 HĐND Tỉnh

Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017

16/NQ-HĐND 16/07/2014 HĐND Tỉnh

Về giao biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2014

17/NQ-HĐND 16/07/2014 HĐND Tỉnh

V/v bãi bỏ Ngị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành hết hiệu lực

23/NQ-HĐND 12/07/2013 HĐND Tỉnh

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND Về giao biên chế công chức, viên chức sự nghiệp năm 2013