Văn bản khác - Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
21/NQ-HĐND 31/07/2020 HĐND Tỉnh Nghị quyết KH17: về kết quả giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020.
20/NQ-HĐND 31/07/2020 HĐND Tỉnh Nghị quyết KH17: Chương trình giám sát năm 2021 của HĐND tỉnh Tây Ninh.
18/NQ-HĐND 31/07/2020 HĐND Tỉnh Miễn nhiễm ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016-2021
17/NQ-HĐND 31/07/2020 HĐND Tỉnh Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016-2021
19/NQ-HĐND 31/07/2020 HĐND Tỉnh Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016-2021
07/NQ-HĐND 29/05/2020 HĐND Tỉnh Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020
08/NQ-HĐND 29/05/2020 HĐND Tỉnh Nghị quyết về phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020
51/NQ-HĐND 06/12/2019 HĐND Tỉnh Nghị Quyết KH thứ 14: Nghị Quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh năm 2020
50/NQ-HĐND 06/12/2019 HĐND Tỉnh Nghị Quyết KH thứ 14: Nghị Quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
17/2019/NQ-HĐND 06/12/2019 HĐND Tỉnh Nghị Quyết Kỳ họp thứ 14: Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
39/NQ-HĐND 06/12/2019 HĐND Tỉnh Nghị Quyết Kỳ họp thứ 14: Về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018
40/NQ-HĐND 06/12/2019 HĐND Tỉnh Nghị Quyết Kỳ họp thứ 14: Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2020
41/NQ-HĐND 06/12/2019 HĐND Tỉnh Nghị Quyết Kỳ họp thứ 14: Phân bổ ngân sách địa phương năm 2020
42/NQ-HĐND 06/12/2019 HĐND Tỉnh Nghị Quyết Kỳ họp thứ 14: Về giao bổ sung biên chế công chức năm 2019
43/NQ-HĐND 06/12/2019 HĐND Tỉnh Nghị Quyết Kỳ họp thứ 14: Về giao biên chế công chức năm 2020
44/NQ-HĐND 06/12/2019 HĐND Tỉnh Nghị Quyết Kỳ họp thứ 14: Phê duyệt chỉnh chủ trương đầu tư sự án Dường Trưng Nữ Vương đoạn từ cầu Thái Hòa đến Quốc lộ 22B
46/NQ-HĐND 06/12/2019 HĐND Tỉnh Nghị Quyết Kỳ họp thứ 14: Phê duyệt chủ trương đầu tư tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài đoạn qua địa phận tỉnh Tây Ninh thuộc dự án Đầu tư xây dựng Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài
47/NQ-HĐND 06/12/2019 HĐND Tỉnh Nghị Quyết Kỳ họp thứ 14: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị Hòa Thành - giai đoạn 1
48/NQ-HĐND 06/12/2019 HĐND Tỉnh Nghị Quyết Kỳ họp thứ 14: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thị trấn Châu Thành - giai đoạn 1
33/QĐ-HĐND 04/10/2019 HĐND Tỉnh Nghị quyết KH13: Thành lập thị xã Hòa Thành và thành lập các phường thuộc thị xã Hòa Thành, Tây Ninh.
34/QĐ-HĐND 04/10/2019 HĐND Tỉnh Nghị quyết KH13: Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
12/NQ-HĐND 11/07/2019 HĐND Tỉnh Nghị quyết Kỳ họp thứ 12: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư trang thiết bị cho bệnh viện tỉnh, huyện.
01/NQ-HĐND 12/04/2019 HĐND Tỉnh Nghị quyết kỳ họp thứ 11: về phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019.
02/NQ-HĐND 12/04/2019 HĐND Tỉnh Nghị quyết kỳ họp thứ 11: về đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Đường tuần tra biên giới (Đoạn từ cầu Sài Gòn 2 đến cửa khẩu Xa Mát)
03/NQ-HĐND 12/04/2019 HĐND Tỉnh Nghị quyết kỳ họp 11: Phê duyệt kinh phí kế hoạch thực hiện thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2019 – 2020.
04/NQ-HĐND 12/04/2019 HĐND Tỉnh Nghị quyết kỳ họp thứ 11: Miễn nhiệm Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh "Lê Anh Tuấn"
05/NQ-HĐND 12/04/2019 HĐND Tỉnh Nghị quyết kỳ họp 11: Phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh "Mai Văn Hải - Nguyễn Trọng Tấn"
06/NQ-HĐND 12/04/2019 HĐND Tỉnh Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh
07/NQ-HĐND 12/04/2019 HĐND Tỉnh Xác nhận Kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND tỉnh
08/NQ-HĐND 12/04/2019 HĐND Tỉnh Nghị quyết kỳ họp thứ 11: Cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 (Trần Lưu Quang)
2189/QĐ-UBND 01/09/2018 HĐND Tỉnh Cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, Q sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Trí Việt Tây Ninh
51/NQ-HĐND 08/12/2017 HĐND Tỉnh

 Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh Tây Ninh năm 2018

 

52/NQ-HĐND 08/12/2017 HĐND Tỉnh

 Thông qua những vấn đề phát sinh trong năm 2017 thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh

09/QĐ-HĐND 15/05/2017 HĐND Tỉnh

 Phân công nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

10/QĐ-HĐND 15/05/2017 HĐND Tỉnh

 Phân công nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

11/QĐ-HĐND 15/05/2017 HĐND Tỉnh

 Phân công nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

49/NQ-HĐND 09/12/2016 HĐND Tỉnh

Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân tỉnh Tây Ninh năm 2017

33/NQ-HĐND 08/12/2016 HĐND Tỉnh

Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2015

36/NQ-HĐND 08/12/2016 HĐND Tỉnh

Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017

16/NQ-HĐND 16/07/2014 HĐND Tỉnh

Về giao biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2014

17/NQ-HĐND 16/07/2014 HĐND Tỉnh

V/v bãi bỏ Ngị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành hết hiệu lực

23/NQ-HĐND 12/07/2013 HĐND Tỉnh

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND Về giao biên chế công chức, viên chức sự nghiệp năm 2013