Thông tin văn bản
Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 Nghị quyết KH 10: Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 – 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh.
Số ký hiệu: 17/2018/NQ-HĐND Ngày ban hành: 12/12/2018
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết KH 10: Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 – 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh.
Lĩnh vực: Đầu tư - Xây dựng Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2018 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 17_2018_NQ HDND_Dau tu cong.pdf