Thông tin văn bản
Văn bản số 8311/VP-KGVX ngày 01/11/2022 Sao gửi Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24/10/2022 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu: 8311/VP-KGVX Ngày ban hành: 01/11/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24/10/2022 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20221103151518.zip