Thông tin văn bản
Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 11/04/2012

Về việc sửa đổi khoản 2 Điều 3 của Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND,  ngày 10 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng.

Số ký hiệu: 21/2012/QĐ-UBND Ngày ban hành: 11/04/2012
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về việc sửa đổi khoản 2 Điều 3 của Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND,  ngày 10 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 04 năm 2012 Người ký:
Đính kèm: QD_21.doc